Arminius

Arminius, náčelník kmene Cherusků, se narodil v roce16 př.Kr. V Německu ho nazývali Hermann der Cherusker. Byl synem náčelníka kmene Cherusků Segimera.

Arminius sjednotil germánské kmeny a vedl úspěšný boj proti římské nadvládě. Tak došlo k trvalému zániku provincie Germania.

V roce 9 bojoval Arminius s Římany v Teutoburském lese. Podařilo se mu zničit tři římské legie a způsobil tak římské říši jednu z největších porážek v její historii.

Nějakou dobu strávil Arminius jako rukojmí v Římě a zde byl vycvičen jako vojenský velitel. Od roku 4 vedl podpůrné jednotky římské armády složené z Cherusků a bojoval s nimi na Balkánském poloostrově.

V letech 7 -8 se vrátil do Germánie a zde se seznámil s Publiem Quinctiliem Varem, který působil jako římský správce provincie Germania, kterou Řím zřídil mezi Rýnem a Labem. Také ale připravil povstání proti římské nadvládě.

Arminius stál v čele unie germánských kmenů a čelil vpádům Říma. V roce 16 ho porazil římský vojevůdce Germanikus. Římské vítězství ale nebylo přesvědčivé a Římané se stáhli za Rýn. Ještě před tím zajali Arminiovu ženu a syna.

Když se Římané dali na ústup, bojoval Arminius s náčelníkem Markomanů Marobudem, nad kterým zvítězil.

Arminius byl v roce 21 zavražděn příbuznými.

Úmrtí: 21  †

2 se líbí, 0 se nelíbí